KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

Poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania przez Kancelarię Prawną MMK Pana/Pani danych osobowych [RODO]

 

 

 

 

1.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ  KANCELARIA PRAWNA MMK RADCA PRAWNY MAREK KIERZEL DANYCH

     OSOBOWYCH POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELI POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW

 

2.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KANCELARII i PRZEDSTAWICIELI KLIENTÓW

 

 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ  KANCELARIA PRAWNA MMK RADCA PRAWNY MAREK KIERZEL DANYCH OSOBOWYCH POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELI POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”,niniejszym przekazujemy Panu/Pani wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych w związku z podejmowanymi przez Pana/Panią lub przez nas działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna MMK Radca Prawny Marek Kierzel z adresem siedziby : ul. Grzybowska 87, 00-840 Warszawa i adresem oddziału : ul. 1 Maja 11B/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, numerem identyfikacji podatkowej NIP: 529-171-21-55, zwana dalej jako „Kancelaria”  Może Pan/Pani kontaktować się z nami osobiście lub poprzez e-mail: legal@kancelaria-mmk.com,  telefon : 531-828-531 lub listownie na adres ul. 1 Maja 11B/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i PODSTAWA PRAWNA

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :

-  w celu podejmowania działań przed zawarciem z Panem/Panią (lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje) umowy na Pana/Pani żądanie [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],

-   w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy z inicjatywy Kancelarii (co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

-    w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób (w tym Pana/Pani) i mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Kancelarię na szkodę za pomocą urządzenia rejestrującego wizerunek wokół biura Kancelarii oraz na terenie biura Kancelarii w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak recepcja (co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 222 Kodeksu pracy],

 

ŹRÓDŁA DANYCH

 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pana/Pani lub podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani występuje, a także ze źródeł publicznie dostępnych.

 

KATEGORIA ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Ze źródeł publicznie dostępnych pozyskujemy następujące dane:

 

-   imię i nazwisko

-    nazwa firmy

-   adres

-    numer telefonu

-   strona internetowa

-   adres e-mail

 

PRZEKAZYWANIE PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym i dopuszczonym  przez obowiązujące prawo, tj.

 

[kategoria podmiotów ustawowo uprawnionych]

 

   - podmiotom, osobom lub organom – uprawnionym do dostępu do Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio na podstawie i w zakresie powszechnie

     obowiązującego prawa (w tym prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego), takim jak np. organy władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości, organy kontrolne i

     nadzorcze, sądy, prokuratorzy, organy skarbowe etc.;

 

[kategoria podmiotów uprawnionych na podstawie Pana/Pani upoważnienia]

 

  - osobom i podmiotom co do których wyraził Pan/Pani zgodę na przekazanie im przez nas Pana/Pani danych osobowych;

 

[kategoria podmiotów uprawnionych na podstawie zawartych przez nas umów oraz na podstawie upoważnień]

 

   - osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wykonywać swoje

     obowiązki,

 

   - dostawcom usług i towarów niezbędnych dla prowadzenia przez nas działalności gospodarczej (w tym dostawcom usług prawnych, doradczych i audytorskich,

      dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych, rachunkowych, pocztowych, kurierskich  etc.),

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu zawarcia umowy lub podjęcia decyzji o niecelowości prowadzenia dalszych rozmów w przedmiocie zawarcia umowy [dotyczy celu jakim jest podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie lub z inicjatywy Kancelarii],

 

 - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Kancelaria powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej (3 miesięcy) ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania [dotyczy celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i innych osób (w tym Pana/Pani) i mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Kancelarię na szkodę za pomocą urządzenia rejestrującego wizerunek na terenie biura Kancelarii oraz wokół biura Kancelarii];

 

PANA/PANI PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH, PRAWO SPROSTOWANIA etc.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail : legal@kancelaria-mmk.com

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych.

 

CZY PODANIE PRZEZ PANA/PANIĄ DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE

 

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy. Odmowa podania danych może spowodować niemożliwość nawiązania relacji handlowych, a także może spowodować odmowę zawarcia umowy.

 

CZY PANA/PANI DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KANCELARII i PRZEDSTAWICIELI KLIENTÓW 

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”,   niniejszym przekazujemy Panu/Pani wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku ze zleceniem Kancelarii Prawnej MMK Radcy Prawnego Marka Kierzel świadczenia usługi pomocy prawnej.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna MMK Radca Prawny Marek Kierzel z adresem siedziby : ul. Grzybowska 87, 00-840 Warszawa i adresem oddziału : ul. 1 Maja 11B/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, numerem identyfikacji podatkowej NIP: 529-171-21-55, zwana dalej jako „Kancelaria” Może Pan/Pani kontaktować się z nami osobiście lub poprzez e-mail: legal@kancelaria-mmk.com,  telefon : 531-828-531 lub listownie na adres ul. 1 Maja 11B/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i PODSTAWA PRAWNA

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :

-    zawarcia i wykonania zawartej umowy o świadczenie usługi pomocy prawnej z Panem/Panią (lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje)

     [podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b) RODO];

-    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO], szczególnie w zakresie prowadzenia dokumentacji i

     rozliczeń publicznoprawnych w związku ze świadczoną usługą pomocy prawnej (m.in. wystawianie faktur VAT, rozliczenia podatkowe etc.);

-    ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczonymi przez Kancelarię usługami prawnymi (co stanowi prawnie

     uzasadniony interes Kancelarii) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

 

PRZEKAZYWANIE PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj.   

 

-  personelowi Kancelarii w zakresie i na potrzeby realizacji przez Kancelarię czynności potrzebnych do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, 

 

-   dostawcom usług niezbędnych dla prowadzenia działalności prawniczej Kancelarii (w tym dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług i

    informatycznych, dostawcom usług księgowych i rachunkowych) na potrzeby realizacji przez Kancelarię czynności potrzebnych do realizacji celów przetwarzania  

    wskazanych powyżej,

 

-  organom publicznym, tylko w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo.

 

PRZEKAZYWANIE     DANYCH     DO     PAŃSTWA     TRZECIEGO     LUB     ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez : 

 

- okres trwania umowy o świadczenie pomocy prawnej,

 

- okres wynikający z realizacji obowiązku przechowywania dokumentów związanych z rozliczeniami podatkowymi tj. przez okres 5 lat licząc od końca roku

  kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku [dotyczy celu jakim jest prowadzenie dokumentacji i rozliczeń publicznoprawnych w związku ze

  świadczoną usługą pomocy prawnej];

 

-  okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa [dotyczy celu jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

   związanymi ze świadczonymi przez Kancelarię usługami prawnymi];

 

PANA/PANI PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH, PRAWO SPROSTOWANIA etc.

 

Informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY   

 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody –  informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail : legal@kancelaria-mmk.com

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

 

Informujemy, iż ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych.  

 

CZY MA PAN/PANI OBOWIĄZEK PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej i w celu jej realizacji, w tym wykonania czynności związanych z rozliczeniem zawartej umowy. Odmowa podania tych danych może spowodować odmowę zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawne lub trudności, a nawet niemożliwość jej wykonania.

 

CZY PANA/PANI DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY 

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ  KANCELARIA PRAWNA MMK RADCA PRAWNY MAREK KIERZEL DANYCH OSOBOWYCH OSÓB REKRUTOWANYCH (pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła)

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”,

 

niniejszym przekazujemy Panu/Pani wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacji.

 

Złożenie przez Pana/Panią aplikacji (w tym CV, listu motywacyjnego) jest dobrowolne.Złożenie przez Pana/Panią aplikacji (w tym : wysłanie e-mailem, kliknięcie przycisku aplikuj, wyślij etc.) stanowi wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych zawartych w Pana/Pani aplikacji do celów rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu lub w toku indywidualnych rozmów.

 

Jeśli nie chce Pan/Pani abyśmy przetwarzali Pana/Pani dodatkowe dobrowolnie podane dane to prosimy o ich niezamieszczanie w składanej aplikacji.

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a tym, abyśmy w przyszłych procesach rekrutacyjnych uwzględnili Pana/Pani kandydaturę – to proszę zamieścić w składanej aplikacji zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę. Pana/Pani zgoda może mieć treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną MMK Radca Prawny Marek Kierzel moich danych osobowych zawartych w złożonej aplikacji w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

Jeśli chce Pan/Pani abyśmy w przyszłych procesach rekrutacyjnych wzięli pod uwagę również dane podane przez Pana/Panią dobrowolnie (dane osobowe nieobowiązkowe) to proszę zamieścić w aplikacji dodatkową zgodę. Pana/Pani zgoda może mieć treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną MMK Radca Prawny Marek Kierzel moich dobrowolnie podanych (danych nieobowiązkowych) danych osobowych zawartych w złożonej aplikacji w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna MMK Radca Prawny Marek Kierzel z adresem siedziby : ul. Grzybowska 87, 00-840 Warszawa i adresem oddziału : ul. 1 Maja 11B/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, numerem identyfikacji podatkowej NIP: 529-171-21-55, zwana dalej jako „Kancelaria”  Może Pan/Pani kontaktować się z nami osobiście lub poprzez e-mail: legal@kancelaria-mmk.com,  telefon : 531-828-531 lub listownie na adres ul. 1 Maja 11B/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i PODSTAWA PRAWNA

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :

 

- w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu lub w toku indywidualnych rozmów [podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika],

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób (w tym Pana/Pani) i mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Kancelarię na szkodę, przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek wokół biura Kancelarii oraz na terenie biura Kancelarii w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak recepcja (co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 22 2 Kodeksu pracy],

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

 

-  osoba rekrutowana (Pan/Pani),

-  podmiot trzeci (np. osoby polecające, agencje pracy tymczasowej,  podmioty prowadzące serwisy ogłoszeniowe, podmioty headhunterskie,).

 

KATEGORIE ODNOŚnYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

W przypadku gdy pozyskujemy dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (Pana/Pani), informujemy, iż zakres tych danych obejmuje :

- imię (imiona) i nazwisko;

- imiona rodziców;

- data urodzenia;

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

- wykształcenie;

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

- inne dane osobowe (dane dodatkowe) podane przez Pana/Panią podmiotom trzecim, przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, w tym zgody na przekazywane danych potencjalnym pracodawcom/zleceniodawcom.

 

PRZEKAZYWANIE PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj. :

 

-    osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych w celu wykonania swoich obowiązków,

-   dostawcom usług doradczych w procesach rekrutacyjnych (wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się rekrutacjami), dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, innym dostawcom jak np. : usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, dostawom usług prawnych, usług pocztowych, kurierskich etc.  

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 

- przez czas trwania rekrutacji tj. do czasu gdy okaże się, że nie zostanie z Panem/Panią zawarta umowa (najczęściej procedura rekrutacji trwa do 6 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu o naborze jako termin składania aplikacji lub do 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji - jeśli Pan/Pani nie bierze udziału w otwartej rekrutacji [np. z polecenia, z własnej inicjatywy, z zaproszenia indywidualnego Kancelarii etc.]),

 

- przez okres prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych do chwili stwierdzenia nieprzydatności danych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub do chwili otrzymania żądania usunięcia danych [w stosunku do kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych],

 

- przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Kancelaria powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej (3 miesięcy) ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania [dotyczy celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i innych osób (w tym Pana/Pani) i mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Kancelarię na szkodę za pomocą urządzenia rejestrującego wizerunek na terenie biura w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz wokół biura Kancelarii],

 

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH, PRAWO SPROSTOWANIA etc.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail : legal@kancelaria-mmk.com

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

 

Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych.

 

CZY MA PAN/PANI OBOWIĄZEK PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Złożenie przez Pana/Panią aplikacji (CV, listu motywacyjnego) jest dobrowolne.Zgodnie z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, możemy żądać od Pana/Pani jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania wskazanych w tych przepisach danych osobowych. Niepodanie tych danych może skutkować odrzuceniem Pana/Pani aplikacji.

 

Podanie przez Pana/Panią innych niż wyżej określone danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

Podanie tych danych jak  : e-mail lub numer telefonu usprawni nam możliwość nawiązania z Panem/Panią kontaktu w celu ewentualnego zaproszenia Pana/Pani na rozmowę kwalifikacyjną. W przeciwnym razie będziemy musieli skorzystać z poczty tradycyjnej i wysłać do Pana/Pani list na podany adres korespondencyjny – co może wydłużyć procedurę rekrutacyjną.

 

Podanie przez Pana/Panią innych danych nieobowiązkowych też nie jest warunkiem koniecznym, ale jeśli chce Pan/Pani przedstawić swoją kandydaturę w sposób szerszy niż w zakresie podstawowym, może Pan/Pani przedstawić je nam w sposób swobodny (np. zainteresowania, posługiwanie się językami obcymi, posiadanie prawa jazdy określonej kategorii etc.).

 

Jeżeli aplikuje Pan/Pani w celu nawiązania stosunku cywilnoprawnego (zlecenie, dzieło), złożenie przez Pana/Panią aplikacji (CV, listu motywacyjnego) jest również dobrowolne.  Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest całkowicie dobrowolne przy czym danymi niezbędnymi do rozpoznania przez nas Pana/Pani aplikacji są dane wskazane odpowiednio w art. 22 (1) Kodeksu pracy i niepodanie tych danych może spowodować pominięcie Pana/Pani aplikacji w procesie rekrutacji.

 

Może Pan/Pani podać nam inne dane dodatkowe – niepodanie tych danych nie będzie skutkowało pominięciem Pana/Pani aplikacji, natomiast ich podanie pozwoli szerzej przedstawić Pana/Pani kandydaturę.

 

CZY PANA/PANI DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

HOME

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

USŁUGI

HOME

  1. pl
  2. en

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

HOME

  1. pl
  2. en

USŁUGI

USŁUGI

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

RODO - klauzule informacyjne