KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Na podstawie przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kancelaria Prawna MMK Radca Prawny Marek Kierzel z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa (NIP: 529-171-21-55) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) – o następującej treści.

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.kancelaria-mmk.com. Użytkownik jest uprawniony do pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kancelaria. Regulamin może być skopiowany/pobrany ze strony www.kancelaria-mmk.com

 

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

 

 • Komunikator

za pomocą którego Kancelaria świadczy Usługę Prawna On-line;

 

 • Kancelaria – radca prawny Marek Kierzel prowadzący kancelarię radcy prawnego pod firmą Kancelaria Prawna MMK Radca Prawny Marek Kierzel z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa (NIP: 529-171-21-55), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wpisany na listę radców prawnych za numerem wpisu WA-7633, działający w oparciu o m.in. Kodeks Etyki Radcy Prawnego dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych, świadczący usługi pomocy prawnej on-line, zwane dalej Usługą Prawną On-line;

 

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi pomocy prawnej on-line, zwanej dalej Usługą Prawną On-line;

 

 • Usługa Prawna On-line – pomoc prawna w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o Radcach Prawnych w zakresie : porady prawnej/konsultacji prawnej, analizy prawnej, opinii prawnej, projektu pisma, umowy lub innego aktu, świadczona przez Kancelarię na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Komunikatora w formie wideorozmowy, rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);

 

 1. W związku z korzystaniem z Usługi Prawnej On-line zakazuje się Użytkownikom przesyłania informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych.

 

 1. Kancelaria nie gwarantuje ciągłej dostępności Usługi Prawnej On-line. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu Usługi Prawnej On-line może wynikać, między innymi, z siły wyższej, problemów technicznych po stronie operatora telekomunikacyjnego obsługującego Użytkownika lub Kancelarię albo też potrzeby przeprowadzenia prac technicznych.

 

II. Korzystanie z Usługi Prawnej On-line (w tym zawarcie, rozwiązanie umowy o udzielenie Usługi Prawnej On-line oraz odstąpienie od umowy o udzielenie Usługi Prawnej On-line)

 

 1. Skorzystanie z Usługi Prawnej On-line jest poprzedzone uprzednią rezerwacją usługi.

 

 1. Wszelkie materiały i informacje przekazane przez Użytkownika przed dokonaniem rezerwacji usługi mają na celu przygotowanie rezerwacji, w tym wycenę honorarium. Przygotowanie rezerwacji jest nieodpłatne.

 

 1. Rezerwacja Usługi Prawnej On-line zostaje dokonana z chwilą wysłania do Użytkownika wiadomości sms lub wiadomości e-mail z informacją o rezerwacji, dacie i godzinie świadczenia Usługi Prawnej On-line, kwocie honorarium do uiszczenia, koncie bankowym do dokonania wpłaty, a także adresie email i dacie oraz godzinie do której należy przesłać potwierdzenie przelewu honorarium.

 

 1. Automatyczne anulowanie rezerwacji - w przypadku nie przesłania potwierdzenia przelewu do godziny wskazanej w wiadomości jak w pkt. 3 powyżej, rezerwacja Usługi Prawnej On-line zostaje automatycznie anulowana – nie ma to zastosowania do sytuacji, w której potwierdzenie przelewu nie zostało wysłane, jednak na konto bankowe Kancelarii napłynęła kwota honorarium.

 

 1. Wpłata honorarium jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie zarezerwowanej Usługi Prawnej On-line.

 

 1. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem, w terminie 14 od od daty zawarcia umowy o świadczenie Usługi Prawne On-line, Użytkownik może odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienie może być wykonane poprzez przesłanie wiadomości sms na numer tel. 531-828-531 lub wiadomości e-mail na adres lega@kancelaria-mmk.com zawierającego najprostszą treść np. 'odstępuję'. Wówczas kwota dokonanej wpłaty honorarium zostanie zwrócona w całości na konto bankowe, z którego dokonano zapłaty. 

 

 1. W przypadku gdy data świadczenia Usługi Prawnej On-line (wskazana w wiadomości sms lub email jak w pkt. 3 powyżej) przypada przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni jak powyżej), wówczas wpłata honorarium jest równoznaczna z wolą Użytkownika udzielenia Usługi Prawnej On-line przed tym terminem.
 2.  
 3. 14 dni uprawniającym rezygnacją Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Prawnej On-line, które przysługiwałoby w terminie 14 dni od zawarcia umowy, co jest uzasadnione chwilą rozpoczęcia świadczenia pomocy prawnej w terminie jak w pkt. 6 poniżej.  Użytkownik ma prawo, po dokonanej wpłacie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy ma prawo do odstąpienia od umowy 
 4. W każdym przypadku, gdy data zarezerwowanej Usługi Prawnej On-line przypadka Wydanie przez Użytkownika dyspozycji przelewu honorarium jest równoznaczne z wolą Użytkownika 

 

 1. Świadczenie Usługi Prawnej On-line rozpoczyna się z chwilą otrzymania potwierdzenia przelewu honorarium lub napłynięcia kwoty honorarium na konto bankowe kancelarii jw. tj. Kancelaria zapoznaje się z nadesłanymi przez Użytkownika materiałami (jeśli zostały nadesłane), które poddaje analizie prawnej, a także rozpoczyna analizę sytuacji opisanej przez Użytkownika (jeśli materiały nie zostały nadesłane) – przygotowując poradę prawną, konsultację prawną, analizę prawną, opinię prawną, projekt pisma, umowy lub innego aktu.

 

 1. W związku z pkt. 5 powyżej, rezygnacja Użytkownika z Usługi Prawnej On-line po rozpoczęciu świadczenia Usługi Prawnej On-line, a przed przekazaniem Użytkownikowi jej wyniku w postaci : porady prawnej, konsultacji prawnej, analizy prawnej, opinii prawnej, projektu pisma, umowy lub innego aktu – nie uprawnia Użytkownika do zwrotu jakiejkolwiek części honorarium.

 

 1. Rezygnacja z Usługi Prawnej On-line wymaga każdorazowo formy wiadomości sms, MMS lub e-mail.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z klauzulami informacyjnymi RODO (dostępne nieodpłatnie na stronie www.kancelaria-mmk.com, w zakładce ‘RODO - klauzule informacyjne’).

 

 1. Kancelaria wystawi Użytkownikowi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz prześle drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, z którego Użytkownik przesłał potwierdzenie przelewu lub materiały/informacje na potrzeby przygotowania rezerwacji. Użytkownik poprzez dokonanie wpłaty honorarium wyraża zgodę na taką postać wystawienia i przesłania faktury VAT. W przypadku żądania przesłania faktury drogą przesyłki pocztowej, Użytkownik powinien takowe żądanie zamieścić w wiadomości e-mail lub sms/mms, z chwilą przesłania potwierdzenia przelewu – najpóźniej jednak do chwili wystawienia faktury w postaci elektronicznej.

 

 1. Kancelaria ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Prawnej On-line tylko na zasadach ogólnych powszechnie obowiązującego prawa i tylko do wysokości 300% (trzystu procent) wpłaconego honorarium za Usługę Prawną On-line.

 

 1.  Z wszelkimi roszczeniami odszkodowawczymi Klient nie będzie występował przeciwko Kancelarii przez czas nieoznaczony, lecz wszelkie roszczenia odszkodowawcze będzie kierował wyłącznie do podmiotu będącego ubezpieczycielem Kancelarii. Kancelaria w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, na pisemne żądanie Klienta, udzieli pisemnej informacji o ubezpieczycielu i polisie ubezpieczenia.

 

 1. W przypadku uznania postanowienia z pkt. 10 za bezskuteczne lub nieważne, postanowienie pkt. 11 wciąż znajduje zastosowanie.

 

 1. Powyższe postanowienia z pkt. 10, 11 i 12 są stosowane również do odpowiedzialności z innych tytułów pozostających w związku z wykonaniem czynności objętych Usługą Prawną On-line.

 

 1. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie może być rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Kancelarii.

 

III. Warunki techniczne

 

 1. Korzystanie z Usługi Prawnej On-line wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: posiadanie przez Użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z następujących i zaktualizowanych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge oraz z dostępem do sieci Internet lub urządzenia mobilnego (np. aparatu telefonicznego) z dostępem do sieci telekomunikacyjnej (w przypadku porady/konsultacji prawnej).

 

 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług Prawnych On-line lub niewykonanie Usług Prawnych On-line.

 

 1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usługi Prawnej On-line według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Użytkownika.

 

 1. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym Usługi Prawnej On-line) : możliwość nieautoryzowanego pozyskania danych przez osoby trzecie (nieuprawnione) uzyskujące w sposób nielegalny dostęp do treści przesyłanych przez Użytkownika oraz Kancelarię, czy to po stronie infrastruktury Użytkownika czy to po stronie infrastruktury Kancelarii, poprzez między innymi nielegalny dostęp do systemu komputerowego (hacking), nielegalne przechwytywanie danych, nielegalna ingerencja w dane, powodująca ich uszkodzenie, usunięcie, zniszczenie, modyfikację lub zablokowanie, nielegalna ingerencja w system, która powoduje poważne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu komputerowego na skutek wprowadzania (transmisji), uszkodzenia, usunięcia, pogorszenia, zmiany lub zablokowania danych.

 

 1. W związku z pkt. 4 powyżej, wysoce rekomendowane jest aby Użytkownik przesyłając dokumentację do Kancelarii dokonywał zabezpieczenia przesyłanych plików hasłem, które prześle w osobnym emailu lub wiadomości sms/mms. Treść wiadomości e-mail również powinna być zabezpieczona w wyżej wskazany sposób (umieszczenie treści e-maila w pliku np. word i opatrzenie pliku hasłem). Opatrzenie plików hasłem powinno nastąpić w oprogramowaniu ogólnie dostępnym : Zip-7. Na własne życzenie i odpowiedzialność Użytkownika, Użytkownik może zaniechać powyższego i przesłać wszelką dokumentację i treści bez zabezpieczania hasłem – ze świadomością, iż ułatwia tym samym nieuprawniony dostęp osób trzecich do tych dokumentów/treści.

 

 1. Kancelaria będzie przesyłać Użytkownikowi wszelkie materiały zawierające dane osobowe, w postaci plików zabezpieczonych hasłem, przesyłając hasło w osobnej wiadomości e-mail lub sms/mms. Pliki będą zabezpieczone hasłem w oprogramowaniu ogólnie dostępnym : Zip-7. Na wyraźne życzenie (wysłane e-mailem, sms/mms) i odpowiedzialność Użytkownika, Kancelaria prześle materiały bez zabezpieczania hasłem. Informacje ogólne mogą być przesyłane bez zabezpieczenia hasłem.

 

IV Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi Prawnej On-line.

 

 1. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail legal@kancelaria-mmk.com (w tytule e-maila wpisując „reklamacja”).

 

 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

 

 1. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:
 • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail;
 • potwierdzenie przelewu honorarium za Usługę Prawną On-line lub paragon lub fakturę VAT,
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia;
 • określenie oczekiwań Użytkownika.

 

V Postanowienia końcowe

 

Treści wysyłane przez Kancelarię do Użytkownika w ramach Usługi Prawnej On-line zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, grafika, ikony, logotypy itp. nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego wyraźnego, w postaci e-mail lub sms/mms zezwolenia Kancelarii. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści otrzymywanych w ramach Usługi Prawnej On-line wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.

 

 

 

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

HOME

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

USŁUGI

HOME

 1. pl
 2. en

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

HOME

 1. pl
 2. en

USŁUGI

USŁUGI

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

RODO - klauzule informacyjne